FAQ

 • fractional

    NDID อ่านว่า N-D-I-D (เอ็น ดี ไอ ดี) คือ National Digital ID Platform เป็นแพลตฟอร์มกลางของประเทศไทยในการเป็นโครงสร้างพื้นฐานของการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล เพื่อเชื่อมโยงหน่วยงานต่าง ๆ ภาครัฐและภาคเอกชนเข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นการยกระดับกระบวนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มีมาตรฐานและความน่าเชื่อถือ โดยเป็นการสร้างความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้บริการ การพิสูจน์และยืนยันตัวตนใช้ระบบ Blockchain โดยมีธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ให้บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตน ผ่านโมบายแอปพลิเคชันของธนาคาร

 • fractional

  1. เป็นทางเลือกที่เราสามารถทำธุรกรรมต่างๆ โดยไม่เสียเวลาเดินทาง ประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่ต้องหอบเอกสารเพื่อทำธุรกรรมต่างๆ
  2. ลดการกรอกข้อมูลซ้ำซ้อน
  3. ที่สำคัญมีความปลอดภัยสูง ไม่ถูกสวมรอยโดยบุคคลอื่นในการทำธุรกรรมต่างๆ • การเปิดบัญชีเพื่อซื้อหลักทรัพย์/ หลักทรัพย์จัดการกองทุน • การเปิดบัญชีออนไลน์ข้ามธนาคาร • การซื้อประกัน • การพิสูจน์ และยืนยันตัวตน โดยมีการให้ความยินยอมในการขอข้อมูล เพื่อการขอข้อมูลเครดิตประกอบการขอสินเชื่อ • การพิสูจน์และยืนยันตัวตนเพื่อเปิดบัญชี หรือเป็นสมาชิกธุรกิจ • การพิสูจน์และยืนยันตัวตน โดยมีการให้ความยินยอมในการขอข้อมูลเพื่อขอข้อมูลต่าง ๆ เช่น ประวัติการรักษาพยาบาล หนังสือรับรองผลการเรียน เป็นต้น
  4. ท่านสามารถต่อยอดการยืนยันตัวตนไปถึงการใช้บริการอื่นๆ ที่จะมีขึ้นในอนาคตอีกด้วย

 • fractional

    เนื่องด้วย NDID เป็นแพลตฟอร์มกลางที่เชื่อมโยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน โดยที่ระบบถูกออกแบบภายใต้แนวคิด Decentralized ด้วยเทคโนโลยี Blockchain ซึ่งผู้ดูแลระบบคือ บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัล ไอดี จำกัด ซึ่งจะไม่สามารถเห็นข้อมูลใดๆ และไม่มีการเก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ที่แพลตฟอร์ม NDID แต่ข้อมูลจะเก็บแบบกระจายศูนย์ภายใต้ธนาคารพาณิชย์ที่ให้บริการ

    ดังนั้น การที่เราให้ข้อมูลเพื่อทำ NDID กับธนาคารพาณิชย์นั้น ธนาคารให้ความสาคัญกับข้อมูลส่วนบุคคล โดยการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลจะต้องได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากผู้ใช้บริการและเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อีกทั้ง ธนาคารมีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่แน่นหนารัดกุม และจํากัดการเข้าถึงเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลเท่านั้น จึงเป็นการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและมีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 • fractional

    ผู้เปิดบัญชีกับหลักทรัพย์ SBITO ไม่มีค่าใช้จ่ายในการยืนยันตัวตอนผ่านแพลตฟอร์ม NDID

 • fractional

    ท่านสามารถพิสูจน์และยืนยันตัวตนดิจิทัล กับผู้ให้บริการอัน ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ที่พร้อมให้บริการทั้ง 9 ธนาคาร คือ ธนาคารธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารออมสิน และธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • trade

    ท่านสามารถแจ้งผู้ให้บริการที่เคาท์เตอร์ธนาคารว่า “มารับบริการลงทะเบียน NDID” หรือ “มายืนยันตัวตนดิจิทัล” พร้อมยื่นบัตรประชาชน
 • trade

    ท่านสามารถติดต่อกับธนาคารที่ใช้บริการให้ดำเนินการยกเลิกการให้บริการยืนยันตัวตนได้ตามต้องการ

 • trade

    หากท่านได้รับการแจ้งเตือน สำหรับยืนยันตัวตนเพื่อเปิดใช้บริการ ควรตรวจสอบให้แน่ชัดว่าเป็นการขอยืนยันตัวตนเพื่อขอเปิดบัญชีบริการต้นทางที่ท่านได้สมัครไว้

 • account

  ผู้ใช้บริการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
  1. มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารที่ท่านเลือก
  2. เคยใช้บัตรประชาชนผ่านเครื่องอ่านบัตรของธนาคารที่ท่านเลือกแล้ว (ที่สาขา หรือตู้ ATM โปรดตรวจสอบกับธนาคารที่ท่านเลือก)
  3. มีโมบายแอปพลิเคชันของธนาคารที่เลือก และพร้อมใช้งาน
  4. เคยถ่ายรูปแบบเปรียบเทียบใบหน้าบนโมบายแอปพลิเคชัน หรือเคยถ่ายรูปที่สาขา หรือตู้ ATM ของธนาคารที่เลือก (โปรดตรวจสอบกับธนาคารที่ท่านเลือก)

 • account

    ท่านต้องไปลงทะเบียน NDID กับธนาคารที่ท่านมีบัญชีเงินฝาก โดยการลงทะเบียนขึ้นอยู่กับรูปแบบของแต่ละธนาคาร โดยรายละเอียดสามารถตรวจสอบกับธนาคารที่ท่านเลือกใช้บริการ โดยมีทั้ง

  เคาน์เตอร์ธนาคาร
  - ไปที่เคาท์เตอร์ธนาคารสาขาที่ให้บริการ
  - แจ้งความประสงค์ต่อพนักงานธนาคารว่าต้องการจะลงทะเบียน NDID พร้อมยื่นบัตรประชาชน
  - เจ้าหน้าที่ธนาคารจะแนะนำขั้นตอนในการลงทะเบียน เช่น กรอกข้อมูลลงในระบบ ถ่ายรูป รับเงื่อนไขการใช้บริการระบบ และ/หรือ เปิดใช้บริการ Mobile Banging ที่ผูกกับ NDID ของท่าน เป็นต้น

  แอปพลิเคชัน
  - เข้าไปที่แอปพลิเคชั่นของธนาคารที่ท่านเลือก
  - กดเลือก ‘NDID’
  - ระบบจะตรวจสอบ เก็บรวบรวมข้อมูลในฐานข้อมูล และแนะนำขั้นตอนในการลงทะเบียน เช่น กรอกข้อมูลเพิ่มเติม ถ่ายรูป และรับเงื่อนไขการใช้บริการระบบ เป็นต้น

02-022-1499

www.SBITO.co.th
วันและเวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ (8:30 - 17:30 น.)
Office Hours: Mon - Fri 08:30 - 17:30

CONTACT US

SBI THAI ONLINE Securities Co., Ltd.
1768 Thai Summit Tower 31st Fl.,
New Petchburi Rd., Bangkapi, Huaykwang,
Bangkok 10310, Thailand

© 2019 SBI THAI ONLINE Securities Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.